เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น